Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej PICKR przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android (dalej: „Aplikacja”).


1.2 Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).


1.3 Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka Motion-S Sarl, 54 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, NIP EU: LU27511516 (dalej: „Operator ”).


1.4 Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji telematycznej z elementami graficznymi polegają̨ w szczególności na: a. zbieraniu punktów doświadczenia, pickoików oraz innych elementów podczas jazdy b. picktkoiny otrzymywane są, gdy użytkownik przejedzie kilometr, przejdzie przez most, tunel, rondo, punkt z gwiazda, pomnik, przekroczy granice państwa po raz pierwszy. Punkty doświadczenia zbierane są po przejechanym dystansie oraz przestrzega ograniczeń prędkości. Punkty doświadczenia mogą być także wygrywane na arenie w grze przeciwko innym użytkownikom. c. wymianie informacji o zdobytych punktach pomiędzy użytkownikami Aplikacji,d. przy pomocy Pickoinow możliwości gry przeciwko innym użytkownikom oraz jeśli użytkownik chce przejść na wyższy poziom e. możliwości zintegrowania Aplikacji z kontem na portalu społecznościom Facebook   


1.5 Aplikację można pobrać́ korzystając z internetowego sklepu:


a. App Store (dla systemu iOS),


b. Google Play (dla systemu Android),


1.6 Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również̇ korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.


1.7 Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.


1.8 Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy gra czne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.


1.9 Dane pojazdu i ruchu zebrane podczas podróży są przesyłane w postaci zaszyfrowanej do serwera Motion-S. Nie udostępnimy tych informacji stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. W odniesieniu do treści i zakresu danych osobowych, prosimy sprawdzić polityke prywatności.


II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU


2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.


2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, musi spełniać́ następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:


a. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 7.0,


b. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 5.0, 


2.3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia: a. aktywne połączenie internetowe, b. aktywną usługę GPS.


2.4. Aby korzystać z aplikacji, konieczna jest rejestracja. Rejestracja wymaga adresu E-mail, imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci i hasła. 


2.5. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji użytkownik musi podać unikalny nick (nazwa użytkownika), pod którym będzie w niej występował.  


III. OPCJONALNE FUNKCJE APLIKACJI


3.1. Użytkownik może zintegrować Aplikacje ze swoim kontem na portalu społecznościowym – Facebook. Integracja taka jest jednak opcjonalna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.


3.2. Integrację Aplikacji, o której mowa w punkcie powyżej, użytkownik może aktywować, jak również dokonać jej dezaktywacji, w dowolnym czasie.


3.3. Opcja Integracji Aplikacji z Facebook przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które zaakceptowały regulamin tego portalu. Przez zintegorwanie Aplikacji z kontem Facebook Użytkownik potwierdza przed Operatorem zaakceptowanie każdorazowego regulaminu portalu Facebook, w szczególności zawarte tam zasady udostępniania treści i danych użytkowników, zasady bezpieczeństwa oraz ochrony praw innych osób.


IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI


4.1. Wszystkie dane podane w rejestracji muszą być dokładne i kompletne. Użytkownik zobowiązuje się  traktować swoje dane dostępu w sposób poufny i nie przekazywać ich osoba trzecim. Niedozwolone jest tworzenie konta użytkownika w imieniu innej osoby lub firmy.


4.2. Obsługa aplikacji PICK’R i usługi podczas jazdy mogą rozpraszać uwagę i zmniejszać jej uwagę. Może to spowodować wypadek lub inne poważne konsekwencje. Proszę nie korzystać z aplikacji podczas prowadzenia pojazdu, ale tylko wtedy, gdy pojazd jest w bezruchu, a silnik jest wyłączony. Motion-S zaleca, aby podczas jazdy nie używać smartfonów ani innych urządzeń mobilnych. Bezpieczna jazda samochodem w ruchu leży wyłącznie w gestii użytkownika.


4.3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. 


4.4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.


4.5. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.


4.6. O ile nie uzgodniono inaczej, Motion-S zapewnia użytkownikowi prawo do korzystania z aplikacji w sposób prosty, nieograniczony czasowo, nieprzenośny i nie podlegający licencjonowaniu. Obejmuje to również prawo do korzystania z treści i informacji związanych z aplikacją. Nie obejmuje to jednak prawa do otrzymywania przyszłych aktualizacji, uzupełnień, wsparcia lub wsparcia technicznego, chyba że PICK’R wyraźnie stwierdza inaczej. W takim przypadku te uaktualnienia, aktualizacje lub dodatki są również przedmiotem niniejszych Warunków użytkowania, chyba że uzgodniono inaczej. 


4.7. O ile nie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo lub warunki licencji lub wyraźnie autoryzowane przez Motion-S, użytkownik nie ma prawa modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani dekompilować oprogramowania, aplikacji, usług lub produktów PICK’R.


4.8. Korzystając z aplikacji PICK’R, należy przestrzegać praw autorskich, nazw i znaków towarowych oraz innych praw Motion-S Sarl i stron trzecich. 


4.9. Korzystając z PICK’R zezwalasz Motion-S na używanie twoich nie spersonizowanych (nieosobowych) , a przede wszystkim technicznych danych, geolokalizacyjne a także dotyczące stanu pojazdu tj. przebieg, stan diagnostycznych części pojazdu, bezgranicznie pod względem czasu i treści


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA


5.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność́ jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.


5.2. W żadnym wypadku firma Motion-S nie będzie odpowiedzialna za żadne pośrednie lub bezpośrednie szkody wtórne, ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody lub szkody o charakterze karnym, w tym za utratę danych lub zysków, nawet jeśli Motion-S wiedział lub powinien wiedzieć o możliwości wystąpienia takiej szkody i jeżeli bezpośrednia rekompensata nie zapewnia zadowalających środków zaradczych. 


5.3. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: a.szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich, b. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji; c. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie. d. szkody wynikające z uszczerbku na zdrowiu, w jakimkolwiek znaczeniu. Przede wszystkim. jeśli użytkownik jest korzysta z aplikacji podczas jazdy i nie jest skoncentrowany na ruchu drogowym, co może spowodować wypadek samochodowye. szkody spowodowane przez niewłaściwe korzystanie z aplikacji


5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.


VI. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI


6.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub mody kacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.


6.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.


6.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.


VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI


7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Motion-S Sarl, 54 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.


7.2. Motion-S Sarl, dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.


7.3. Motion-S Sarl, zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.


7.4. Dane osobowe zbierane są przez Motion-S Sarl, w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z aplikacji mobilnej PICKR. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.


7.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z aplikacji mobilnej PICKR.


VIII. REKLAMACJE


8.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej info@motion-s.com


8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nick użytkownika.


8.3. W terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.


IX. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU


9.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.


X. NEWSLETTER


10.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Motion-S Sarl, 54 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.


10.2. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi Newsletter, w związku z którą Motion-S Sarl. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej. W celu zapisania się na Newsletter należy wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i odpowiednie zaznaczenie pola wyboru – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.


10.3.Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania


10.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


11.2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 roku. 

  • DEUTSCH
  • ENGLISH
  • POLSKI