Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Polityka prywatności

ART. 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Motion-S Sarl, 54 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).  


2. Motion-S Sarl dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych osobowych, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.  


3. Dane osobowe są przechowywane przez Motion-S Sarl. na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają̨ jedynie uprawnieni pracownicy i osoby współpracujące z Motion-S Sarl. 


ART.2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH


1. Dane osobowe zbierane przez Motion-S Sarl wykorzystywane są wyłącznie do poniższych celów:


a)  umożliwić korzystanie z naszych ofert i usług


b)  do celów zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Usługodawcą i Usługobiorcą, polegającej na świadczeniu Usług Elektronicznych przez Motion-S Sarl


c) do celów zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów poprzez Sklep Internetowy, w tym umozliwianie dostarczenia produktow Klientowi. W przypadku, gdy nie zostana podane dane niezbedne do realizacji zamowienia, nie będzie możliwości zrealizowania danego zamówienia.


d) zapewnienia kontaktu między zamawiającym a sprzedającym w ramach rozwiązywania przekazanych Motion-S Sarl problemów i optymalizacji oferowanych usług.


e) umożliwienie konsumentom realizację ich praw w ramach zawieranych z Motion-S Sarl umów;


f) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;


g) Zapewnienie funkcjonalnosci aplikacji  oraz przeprowadzenie analizy jazdy do dalszych wyników prędkościh) Twoje dane o lokalizacji będą oceniane do celów statystycznych i do ulepszania naszych usług. 


2. Motion-S Sarl przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów), jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, plec. Ponadto aplikacja zbiera dane związane z pojazdem, które odnoszą się do oceny i analizy Twojego zachowania podczas jazdy. Obejmują one: 


a) Aktualna geolokalizacja pojazdu, prędkość i przyspieszenie pojazdu 


b) Dane dotyczące pozycji i ruchu (punkt początkowy i końcowy oraz czas podróży) 


c) Opcjonalnie można wprowadzić dodatkowe dane pojazdu, takie jak marka pojazdu, model, rok, paliwo i wersja.


3. Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim została wyrażona zgoda. Motion-S Sarl. przywiązuje dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zgód oraz obszarów przetwarzania dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa.


4. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, ktore zostaly do nas dostarczone i zostaja przez nas przechowane. Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych stronom trzecim. Obowiązują wyjątki: 


• Jeżeli jesteśmy zobowiązani przez prawo, zwłaszcza jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez sąd lub inny organ organ panstwowy. 


• Jeżeli jest to wymagane przez władze publiczne, w szczególności organy ścigania i organy regulacyjne, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego i prawa oraz ścigania przestępstw. 


• Dane mogą być przekazywane w formie anonimowej do celów statystycznych stronom trzecim. 


5. Podając dane osobowe i przystępując do korzystania z usług, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w art. 2  Polityki prywatności.


6. Niezależnie od powyższych punktów, Motion-S Sarl może, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług, o których mowa w regulaminie serwisu (tzw. dane eksploatacyjne), tj:  oznaczenie identyfikujące użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych; oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał użytkownik; informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.


ART. 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH


1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, ich niepodanie uniemożliwia zawarcie tejże umowy. Zakres wymaganych danych wskazany jest Klientowi także w Regulaminie sklepu internetowego oraz każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi elektronicznej lub zawarciem umowy Sprzedaży na stronie sklepu internetowego.


2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem.


3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę/Klienta dodatkowej zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, promocjach i usługach, związanych z działalnością Motion-S Sarl. 


4. Dane Usługobiorców/Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Usługobiorców/Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Motion-S Sarl i za zgoda osoby, której dotyczą.


ART.4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA


1. Każda osoba, której danymi osobowymi administruje Motion-S Sarl ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji, poprawiania lub usunięcia.


2. Motion-S Sarl zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.


ART. 5 . PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE


Oferujemy możliwość zapisania się do naszej aplikacji za pomocą konta Facebook. Aby się zarejestrować, zostaniesz przekierowany na stronę Facebooka, gdzie musisz się zalogować przy pomocy danych użytkownika. To łączy Twój profil na Facebooku z naszą usługą. Łącząc się, automatycznie otrzymujemy od Facebook Inc. następujące informacje: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail i datę urodzenia. Dane przesyłane przez Facebook są przechowywane i przetwarzane przez PICK’R w celu rejestracji. Rejestrując się przez Login z Facebook, zgadzasz się na przekazanie wyżej wymienionych danych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności danych można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności operatora sieci społecznościowej: Facebook Ireland ltd. Facebook Inc.: Https://de-de.facebook.com/policy.phpART. 6 . PLIKI COOKIES


1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystano przeglądając Sklep Internetowy).


2. Motion-S Sarl przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej sklepu internetowego w następujących celach:


a)  zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;


b)  zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia,


c)  dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;


d)  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.


3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu (np. niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).


4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  


5. Google Analytics wykorzystuje tak zwane “pliki cookie”, czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim smartfonie, ktore umożliwia analizę korzystania z aplikacji PICK’R przez użytkownika. Informacje o twoim wykorzystaniu wygenerowane przez pliki cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak w tej aplikacji włączona jest anonimizacja IP, Google przetworzy dalej w skróconym formularzu swój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez aplikację PICK’R nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Dzięki licznikowi Google Analytics możesz dezaktywować przyszłe gromadzenie danych, po prostu usuwając tę ​​aplikację. 


ART.6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Motion-S Sarl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:


a)  Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.


b)  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.


c)  Dostęp do Konta możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu (adres poczty elektronicznej) i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.


3. Motion-S Sarl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Motion-S Sarl do sciagniecia informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z opatrzoną datą, od której obowiązuje. Najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.


4. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.


5. Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące tej polityki prywatności, napisz do nas: info@motion-s.com

  • DEUTSCH
  • ENGLISH
  • POLSKI